Grupa Mastermind 2014 – rozwijaj swój biznes w grupie, nawet jeśli prowadzisz go w pojedynkę

Teamwork and integration concept
[scroll to the English version]

CO DWIE GŁOWY (albo sześć :)) TO NIE JEDNA – bycie niezależnym przedsiębiorcą nie musi pozbawiać Cię możliwości czerpania ze współpracy z innymi oraz korzystania z potencjału kreatywnego większej grupy.

Koncepcja i metody

Mastermind to koncepcja wspólnego, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz wspierania skutecznego i efektywnego działania uczestników. Celem jest wspólne poszukiwanie rozwiązań dla członków grupy oraz ich wspieranie w realizacji założonych planów.

Podczas spotkań wykorzystuje się takie narzędzia jak kreatywna burza mózgów, networking czy stawianie celów oraz monitorowanie ich realizacji.

Spotkania muszą być wartościowe, inspirujące i wzbogacające dla wszystkich w grupie. To oznacza, że każdy uczestnik zarówno korzysta z tego co wnoszą inni, jak i sam wnosi wartość dla innych uczestników. Przystępując do grupy mastermindowej zobowiązujesz się do aktywnego uczestnictwa między innymi poprzez otwarte dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, pomysłami, spostrzeżeniami, informacją zwrotną, swoimi kontaktami, etc., wszystkim tym, co może pomóc innym uczestnikom i całej grupie rozwijać się i realizować postawione cele.

Zasady

Spotkania Mastermind opierają się na kilku podstawowych założeniach:

– W grupie obowiązuje zasada zachowania poufności – to znaczy, że wszystko to co pojawia się podczas spotkania zostaje w grupie uczestników
– Właścicielem pomysłów wypracowanych dla danego uczestnika jest ten uczestnik – oznacza to, że uczestnicy zachowują pomysły dla siebie, nie dzielą się nimi z innymi, a już na pewno nie z konkurencją
– Uczestnikami grupy Mastermind są osoby o zróżnicowanym doświadczeniu, pochodzące z różnych branż, reprezentujące biznesy nie konkurujące ze sobą
– Uczestnicy muszą być gotowi uczestniczyć regularnie w spotkaniach

Grupa może również ustalić inne zasady, wg których chce działać.

Korzyści dla właścicieli firm z udziału w grupie Mastermind

Osoby uczestniczące w grupach Mastermind najczęściej wymieniają następujące korzyści z udziału w spotkaniach:

– Źródło nowych pomysłów i świeżych perspektyw – uczestnicząc w grupie Mastermind masz dostęp do pomysłów i rozwiązań oraz innych spojrzeń na Twój biznes, do których normalnie nie miałbyś możliwości dotrzeć
– Stymulacja własnego rozwoju i motywacja do działania czyli szybsze osiąganie celów – to, że otrzymujesz od innych ich pomysły i rozwiązania, powoduje że w pewien sposób czujesz się zobowiązany do wykorzystania najlepszych z nich i poinformowania swojej grupy Mastermind o postępach i efektach
– Skrócenie procesu uczenia się – wszyscy uczestnicy uczą się od siebie nawzajem i korzystają z wygenerowanych pomysłów i rozwiązań

Prowadzenie

Spotkania prowadzone są przez wykwalifikowanego moderatora (w tym przypadku są to coachowie i trenerzy Inspiration Partners, mający doświadczenie biznesowe i wspierający na co dzień przedsiębiorców w rozwijaniu przez nich ich biznesów), którzy zapewniają właściwy przebieg spotkania, porządkują i zapisują pomysły na flipcharcie, dbają o zrównoważony wkład wszystkich uczestników, pilnują czasu, który jest poświęcany na każdego z uczestników oraz rozsyłają podsumowanie po spotkaniu. Prowadzący może również wnieść swoje pomysły i rozwiązania, które są równie cenne jak każdego innego uczestnika.

Organizacja i logistyka

Zazwyczaj grupa liczy od czterech do ośmiu osób, które spotykają się regularnie, np. raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu w zależności od preferencji grupy i oczekiwań jej członków. W zależności od liczby uczestników, spotkania trwają od 1,5 do 3 godzin. Ostateczna częstotliwość i długość spotkań zależy od preferencji i oczekiwań uczestników oraz celów jakie sobie stawia grupa. Standardowo spotkania prowadzone są wg agendy, w której każdy uczestnik ma kilka minut na zaprezentowanie swojego wyzwania czy problemu a następnie grupa przez kilkanaście minut generuje rozwiązania i pomysły dotyczące tego właśnie zagadnienia. Każdemu uczestnikowi poświęcana jest ta sama ilość czasu. Spotkania mogą również przebiegać wg innego scenariusza,  w zależności od potrzeb grupy.

Zgłoś chęć udziału wypełniając formularz,
potem wra
z z zebraną grupą wspólnie ustalimy termin spotkań.

Miejsce spotkań: Inspiration Space, ul. Jana Czeczota 8/3 w Warszawie.

Zapisy: biuro@inspiration-space.com


Warsaw Mastermind Group Initial Meeting

Join the first meeting of Warsaw Mastermind Group and book your spot in the most creative and inspiring squad in the city this season.

TWO HEADS (or eight for that matter :)) CAN MORE THAN ONE HEAD – being an independent entrepreneur, building business on your own, does not have to deprive you from cooperation with others and using creative potential of a larger group.

Mastermind is a concept of group creative problem solving and supporting each other in getting more effective and efficient in strategic and operational activities. The goal is a common search for solutions to the challenges of group members and providing support in the implementation of chosen plans . During the meetings we use tools such as creative brainstorming, networking, goal setting and monitoring implementation.

Meetings must be valuable , inspiring and enriching for everyone in the group . This means that each participant both uses what others contribute to his/her challenges, and he/she brings value to the other participants. By joining the mastermind group you agree to actively participate in all meetings through open sharing of knowledge, experience, ideas, insights, feedback, your network etc., everything that can help other participants and the whole group to develop and realize their goals .

Mastermind Meetings are based on some basic assumptions:

– principle of confidentiality – everything that occurs during the meeting stays in the group of participants, especially since some topics may be sensitive and participants, in order to reach their goals, may become vulnerable.
– the owner of the ideas developed in the group is the group, everyone in the group can use all the ideas that group comes up with, but it is not recommended to share them outside the group.
– mastermind group members are people with diverse experiences from various industries, representing businesses that do not compete with each other
– participants must be willing to participate regularly in meetings.

The group may also establish other rules , by which participants want to operate.

Entrepreneurs and business owners participating in Mastermind groups most frequently mention the following benefits of participation in the meetings :

– Source of new ideas and fresh perspectives – through participating in the Mastermind group I have access to ideas and solutions, and other perspectives on my own business, which normally would not have been possible
– Stimulation of self-development and motivation for action that enables faster achievement of objectives – receiving the ideas and solutions from others makes me somehow feel obliged to use the best of them and inform the group on the progress and outcomes
– Shortening the learning process – all participants learn from each other and benefit from all generated ideas and solutions.

Meetings are conducted by trained moderators (in this case one of the coaches and trainers of Inspiration Partners – Coaching & Development). They have business experience and support entrepreneurs in developing their businesses on a daily basis. Moderators ensure the proper conduct of meetings, organize and record all ideas, care about balanced contribution of all participants, guard the time that is spent on each of the participants and distribute summary of the meeting among all participants. Moderator can also bring his/her own ideas and solutions that are as valuable as those of any other participant.

Typically, the group has four to eight members, who meet regularly, usually once every two weeks or once a month depending on the preferences of the group and expectations of its members. Depending on the number of participants, a meeting lasts from 1.5 to 3 hours. The final frequency and length of meetings depends on the preferences and expectations of the participants and the goals of the group. Normally meetings are conducted according to the agenda, in which each participant has a couple of minutes to present their challenge or problem and then for approximately 15 minutes the group generates solutions and ideas on this particular issue. Each participant is given the same amount of time.

Meetings can also be carried according to different scenario, depending on the needs of the group.

Planned start: when we complete a group of 5 participants.

Meeting place : Inspiration Space, 8/3 Jana Czeczota Street in Warsaw.

Registration: complete the short form ( http://kalendarz.inspiration-space.com/schedule/InspirationSpace/Zapisy_na_wydarzenia/7164249) and make a deposit into Inspiration Space account at mBank : PL 93 1140 2004 0000 3102 3498 3759 Investment: 79,95 PLN – for a single meeting 61,50 PLN – for a meeting in the package. The package = 7 meetings, paid in advance, with the possibility of cancellation after the first meeting .

Other conditions: if after the payment it turns out that you can not attend the meeting or series of meetings, you can give your place in the group to someone else or we can offer you to participate in another group, at another times. Questions should be addressed to [masked] or by phone : 508 761 320, 508 761 321.